Statuten

BESLUITENLIJST/STATUTEN

 • Het bestuur bestaat uit 5 leden.
 • De naam van de stichting is: “Helpende Handen”.
 • Opgericht op 12-11-12 in Goirle.
 • De gekozen rechtsvorm is een particulier initiatief.
 • Een deelnemer betaalt jaarlijks een bijdrage van € 25, -.
 • Ook bestuursleden betalen jaarlijks een bijdrage van € 25, -.
 • Inning van de jaarlijkse bijdragen gebeurt in januari van elk jaar.
 • Het banknummer voor bijdragen van leden en voor donaties is NL10ABNA0532023846 t.n.v. A.M.M. van de Ven, Helpende Handen.
 • Eenmalige geldelijke donaties zijn mogelijk.
 • Elke deelnemer kan een te sponseren project aandragen.
 • Elke deelnemer met een bijdrage van € 25, – of meer heeft stemrecht op de projecten.
 • Jaarlijks wordt er aan minimaal drie projecten gedoneerd.
 • Het ziekenhuis in Necha is een jaarlijks terugkerend project.
 • Projecten worden in april/mei en september/oktober gekozen. In april/mei wordt een project gekozen. De ingezonden projecten die niet gekozen worden, gaan naar de 2e ronde. Op basis van het budget kunnen er in september/oktober meerdere projecten gehonoreerd worden.
 • De projecten zijn van humanitaire aard.
 • Er worden geen betalingen aan derden gedaan voor geleverde diensten of verrichtingen.
 • De kascontrole vindt plaats eind december en wordt door twee deelnemers gedaan.
 • Op het einde van het kalenderjaar is de rekening leeg.
 • Donaties en bijdragen van deelnemers worden voor 100% besteed aan projecten.
 • De nieuwsbrief verschijnt 3x per jaar, in maart, juni en december.

 

Het bestuur.